Mój prąd 4.0 ! Dotacja do 20 500 zł .

Mój prąd 4,0

Beneficjenci:

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji- prosument .

 

UWAGA – dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby rozliczające się w nowym systemie net-billingu, a także dla prosumentów którzy z dotychczasowego systemu opustów (tzw. net metering) przejdą na nowy system rozliczeń (zmiana musi być potwierdzona przez OSD).

Forma dofinansowania:

Wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, kwoty wsparcia sumują się, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. złotych,

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Termin pierwszego naboru od 15.04.2022 r.  do wyczerpania alokacji środków.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi obsługę programu i nabór wniosków w formie tradycyjnej oraz elektronicznej .

Główne założenia programu  Mój Prąd 

  • Kosztami kwalifikowanymi są koszty zakupu instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii elektrycznej, magazynu ciepła oraz systemu zarządzania znergią.

  • Dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).

  • Dofinansowanie będzie udzielone jedynie na nowe urządzenia .
  • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej

  • Termin rozpoczęcia 15.04 sierpnia 2022 roku.

 

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z Nami!